Wydawca treści Wydawca treści

MONITORING INFORMACJI PRZYRODNICZEJ

Monitoring informacji przyrodniczej

 Prognoza oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu-pobierz

Podsumowanie monitorowania stanu lasu obejmuje tylko część gromadzonych danych przez nadleśnictwo.

 Schemat monitoringu wytwarzania, gromadzenia i wykorzystania informacji przyrodniczej w Nadleśnictwie Płaska- pobierz

Opis do schematu monitoringu- pobierz

 

Wytyczne do podsumowania monitoringu

Zasada 8.5 FSC „Uznając poufność informacji ,gospodarze lasu udostępnia opinii publicznej posumowanie wyników wskaźników monitorowania , z uwzględnieniem tych, ujętych w kryterium 8.2."

             Podsumowanie monitorowania stanu lasu obejmuje tylko część gromadzonych danych przez nadleśnictwo.

Zasada 8.2.1 a

Tabela nr 1 Zmiany powierzchni Nadleśnictwa i podstawowych wskaźników charakteryzujących stan lasu i warunki gospodarowania.

L.p.

Rodzaj danych

Poprzedni PUL

Obowiązujący PUL

1

Powierzchnia ogólna nadleśnictwa:

w tym leśna (ha)

22028,03

21099,62

22019,61

21184,22

2

Powierzchnia lasów nadzorowanych innych własności (ha)

----------

----------

3

Średni zapas masy na 1ha powierzchni leśnej* m3/ha

252,60

290

4

Bieżący przyrost masy drzewnej dla N-ctwa na m3/ha

5,11

4,23

5

Średni wiek drzewostanów dla N-ctwa* (lata)

61

69

6

Średnia intensywność czyszczeń późnych na 1ha wykonanego zabiegu m3/ha

3,38

4,92

7

Średnia intensywność wykonanych zabiegów trzebieżowych* na 1ha wykonanego zabiegu

Trzebieży wczesnej m3/ha

Trzebieży późnych m3/ha

 

14,90

 19,65

 

28,39

36,75

8

Średnio roczne pozyskanie drewna w m3/ha powierzchni

31,80

51,44

9

Średnio roczna powierzchnia odnowionych gruntów (ha)

56

198

10

Powierzchnia gruntów zalesionych (ha)

50

3,62

 

Tabela nr 2 Układ siedlisk.

 

Bb

BMb

BMśw

BMw

Bs

Bśw

Bw

LMśw

LMw

LMb

Lśw

Lw

Ol

OLJ

Poprzedni PUL

0,4

0,2

11,70

7,60

--

45,30

1,90

7,20

2,50

0,30

1,70

2,60

14,90

3,70

Obowiązujący PUL

0,70

0,60

25,50

7,40

--

40,20

1,00

3,90

4,50

5,80

0,70

0,80

5,50

3,40

 

Tabela nr 3 Skład gatunkowy.

 

So%

Św %

Db %

Js %

Brz %

Ol %

Os %

Poprzedni PUL

70,10

11,90

0,10

0,30

10,50

6,70

0,40

Obowiązujący PUL

70,20

13,90

0,10

0,30

8,50

6,90

0,10

 

Tabela nr 4 Tabela klas wieku.

Wiek

1-20

21-40

41-60

61-80

81-100

101-120

121-140

141-160

KO

Poprzedni PUL

9,6

23

16,5

22,4

15,9

5,6

3,5

2,0

1,6

Obowiązujący PUL

6,12

15,83

19,86

20,05

19,96

9,28

6,59

2,31

 --

 

 

 Zasada 8.2.1 b

Tabela 5. Pozyskanie produktów niedrzewnych.

 

Pozyskane nasiona

Średnio

Rocznie

 w kg       

Pozyskanie

szyszek kg

śr. rocznie

Produkcja sadzonek w tys. szt.

głównych gatunków lasotwórczych   średnio rocznie .

Sprzedaż

choinek szt. średnio rocznie

 

So

Św

Db

Js

Lp

Ol

Kl

 

So

Św

 

Poprzedni pul

817

1457

920

604

298

8,5

15,5

172

25

150

 

Obowiązujący pul

679

4225

1773

1150

344

150

--

1500

255

20

100

 
 

 

Tabela 5a. Wykonanie wybranych zadań z zakresu hodowli lasu w 2014 roku

lp

Kategoria czynności

Powierzchnia objęta zabiegiem (ha)

1

Odnowienia w rębniach złożonych

34

w tym odnowienia naturalne

3

2

Odnowienia zrębów

117

w tym odnowienia naturalne

2

3

Odnowienia halizn

-

4

Odnowienie luk

1

5

Poprawki

5

6

Czyszczenia późne

124

7

Czyszczenia wczesne

160

8

Pielęgnacja gleby

380

9

Melioracje agrotechniczne

171

10

Wyprzedzające przygotowanie gleby

93

 
 

Tabela 6. Pozyskanie zwierzyny.

Rok

Obwody wydzierżawione

Ośrodki Hodowli Zwierzyny

Szt.

Pow. ha

Sarna stan/ pozysk

Jeleń stan/ pozysk

Dzik stan/ pozysk

Bażant stan/ pozysk

Pow ha

Sarna stan/ pozysk

Jeleń stan/ pozysk

Dzik stan/ pozysk

Bażant stan/ pozysk

2007

4

20173

188/13

154/17

105/83

---

14380

94/5

155/18

75/35

---

2008

4

20173

199/23

160/21

115/113

---

14380

96/8

160/20

75/55

--

2009

4

20173

300/36

270/30

140/118

---

14380

150/16

280/36

90/90

---

2010

4

20173

330/30

280/28

140/117

---

14380

160/17

306/45

100/82

---

2011

4

20173

411/49

347/46

271/122

--

14380

192/17

352/45

200/82

--

2012

4

20173

510/64

485/84

295/133

--

14380

150/19

455/75

162/72

--

2013

4

20150

415/55

386/52

140/57

--

14501

135/26

440/63

90/53

 

2014

2015

2016

4

4

4

20150

20176

20176

360/45

310/48

304/

362/63

280/43

190/

116/131

58/98

54/

--

--

--

14501

14501

14475

130/20

90/60

96/

269/60

330/49

125/

62/139

46/112

46/

 

 
 

Zasada 8.2.1. c 9     

2010r. – decyzją RDOŚ Białystok zlikwidowano 4 strefy ochrony gatunkowej orlika krzykliwego. Kilkuletnie obserwacje pracowników nadleśnictwa i zainteresowanych ornitologów nie potwierdziły obecności orlika w strefach.

2011r. – likwidacja 2 stref ochrony głuszca i 1 orlika krzykliwego, zgłoszono do RDOŚ lokalizację gniazd orlika krzykliwego i kani czarnej w celu utworzenia stref ochrony

- z powodu tzw. podwójnej ochronności została zniesiona ochrona granicznika płucnika w rezerwacie przyrody Kuriańskie Bagno 1 strefa, Starożyn 2 strefy

Strefy ochrony gatunkowej stan na 31.12.2011r.:

Granicznik płucnik – 5 stref

Głuszec – 1 strefa

Orlik krzykliwy – 2 strefy

Bocian czarny - 1 strefa

 

Realizacja zadań z zakresu edukacji leśnej.

2011 – zajęcia z dziećmi i młodzieżą szkolną były tematycznie nawiązane do Międzynarodowego Roku Lasów. 4 szkoły z terenu nadleśnictwa zgłosiły udział w konkursie ogólnopolskim „ Obserwuję, badam, poznaję – jesień, zima, wiosna w świecie przyrody". Opracowano dwie prezentacje dostępne na stronie internetowej nadleśnictwa – wirtualny spacer po lesie promujący przyrodę i historię terenu nadleśnictwa Płaska i o tematyce zaśmiecania środowiska leśnego.

      

 Zasada 8.2.1 d

            Łączna powierzchnia i ilość wykonanych obiektów małej retencji.

 Rowy melioracyjne – 9szt.

Tabela nr 7 Masa drewna pozyskanego w zabiegach sanitarnych.(posusz, wywroty, złomy)

Rok

Posusz Świerkowy

w m3

Posusz Sosnowy 

w m3

Posusz Liściasty

w m 3

2005

8613

18392

8580

2006

6753

12492

5054

2007

9154

9365

5028

2008

5308

7303

4334

2009

4420

5028

1787

2010

6138

6663

1803

2011

7726

6042

2307

2012

7821

4752

2256

2013

7230

6429

2901

2014

2015

7065

5610

4183

6156

2794

2127

 

 

Zasada 8.2.1 e

1.    Koszty gospodarki leśnej:

Pozyskanie: 23 - 28,5 zł/m3

Zrywka: 21 - 26 zł/m3

Zagospodarowanie 16 zł/rbh

CW: 450 - 620zł/ha

CP: 500-620zł/ha

piel. gleby: 600-680zł/ha

prace ręczne z zagospodarowania: 15 - 18zł/godz.

 

     Tabela 8 Ogólna masa pozyskanego drewna w nadleśnictwie

Rok

Drewno iglaste m3

Drewno liściaste w m3

stosowe

dłużycowe

stosowe

dłużycowe

2005

55996,95

41069,57

17880,65

6296,73

2006

49267,46

38377,83

14642,47

5176,58

2007

48198,80

40224,50

18619,07

7842,98

2008

47791,55

39125,90

16903,34

6172,21

2009

52457,26

29429,15

16235

14529

2010

41432,87

46844,86

14273,99

5952,96

2011

41554,17

41803,83

15432,59

5797,66

2012

39563

34649

16041

6362

 

 

Ilość funkcjonujących w nadleśnictwie związków zawodowych – 1.

Liczba pracowników wybranych jako radni lub pełniący inne funkcje z wyboru

 poza nadleśnictwem - 3