Lista aktualności Lista aktualności

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Afrykański pomór świń jest nieuleczalną chorobą wirusową, która występuje wyłącznie u świń i dzików.

 

Szczegółowe informacje oraz materiały dotyczące

afrykańskiego pomoru świń dostępne na stronach:

Głównego Inspektoratu Weterynarii

Wrota Podlasia

 

Wszedł nowy podział na strefy objęte restrykcjami w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń.
 

25 maja 2015 w Dzienniku Ustaw  (poz. 711) ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Rozporządzenie nawiązuje do decyzji wykonawczych Komisji (UE) 2015/558 z dnia 1 kwietnia 2015 r. i 2015/820 z dnia 22 maja 2015 r., zmieniających decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

W oparciu o te dokumenty został dokonany nowy podział na strefy obszaru, na którym wprowadzono restrykcje w związku z występowaniem ASF. Utworzono dodatkowo „obszar zagrożenia", dokonano również  zmian w zasięgu „obszaru objętego ograniczeniami". W załączeniu znajdują się mapki obrazujące aktualny podział na obszary, w których wprowadzono restrykcje w związku z występowaniem ASF.

Dodatkowo, również 6 maja wyszło Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. To rozporządzenie określa przede wszystkim sposób postępowania w przypadku podejrzenia afrykańskiego pomoru świń oraz stwierdzenia choroby.

Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie:

I.

1. Dokonywać w biurach powiatowych ARiMR rejestracji wszystkich stad, w których utrzymywane są świnie – dotyczy to również stad z jednym zwierzęciem.

2. Zgłaszać w biurach powiatowych ARiMR wszystkie zmiany pogłowia świń w stadach (kupna, sprzedaże, upadki, urodzenia).

3. Nie nabywać świń o niewiadomym pochodzeniu oraz statusie epizootycznym, w szczególności z niepewnego źródła (tzw. Handlarze).

4. Do gospodarstw wprowadzać wyłącznie świnie oznakowane i zaopatrzone w świadectwa zdrowia, wystawione przez lekarza weterynarii.

5. Bezzwłocznie informować najbliższą lecznicę weterynaryjną o upadkach i zachorowaniach świń.

6. Na terenie gospodarstw bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać zasad bioasekuracji (zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2016r. poz. 711), a w szczególności:

- utrzymywać świnie w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z osobami postronnymi oraz innymi zwierzętami (koty, psy, zwierzęta wolnożyjące);

- karmić świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;

- zwracać uwagę na bezpieczny sposób przechowywania słomy na ściółkę;

- wyłożyć maty dezynfekcyjne odpowiednio przed:

Wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie;

Stale utrzymywać wyłożone maty w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.

- do obsługi świń używać obuwia i odzieży przeznaczonych wyłącznie do tego celu.

Przypominam, że afrykański pomór świń (ASF) jest chorobą stanowiącą ogromne zagrożenie dla gospodarki kraju. Straty związane z wystąpieniem choroby wynikają z załamania produkcji zwierząt, ich upadku, zakazu handlu towarami z terenów dotkniętych chorobą oraz zakazu eksportu towarów pochodzących od świń i dzików z terenów wystąpienia choroby lub z całego terytorium kraju jej wystąpienia.

II.

Obszar ochronny

Zasady przemieszczania świń z gospodarstw położonych na obszarze ochronnym (obszar wymieniony w części I załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE) – obszar „żółty" (wszystkie gminy powiatu augustowskiego i miasto Augustów).

W granicach obszaru ochronnego:

- nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem, zostały zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii;

- zostały zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, na podstawie ww. wyników badania.

Poza obszar ochronny (do obszaru objętego ograniczeniami, zagrożenia oraz na pozostałe terytorium RP):

- nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem, zostały zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii, na podstawie ww. wyników badania.

Nie przestrzeganie zasad hodowli i przemieszczania świń skutkować będzie wdrożeniem postępowań karnych i administracyjnych.

III.

Obszar z ograniczeniami (gm. Lipsk) wg zasad jak dotychczas.

Szczegółowe zasady przemieszczania świń w poszczególnych obszarach zawarte są na stronie internetowej https://www.e-bip.org.pl/augustowpiw/.